VH TECH - Střední a velké čistírny odpadních vodVH TECH - Střední a velké čistírny odpadních vod

Střední a velké čistírny odpadních vod

scovskica_385Střední a velké čistírny typuVHa VH-L jsou určené pro větší objekty, jako jsou např. bytové domy, provozovny, hotely a další objekty s odpovídající kapacitou a produkcí odpadní vody.

Čistírna může být realizovaná v podobě samostatného biologického reaktoru nebo v podobě tzv. technologické čistící linky, kde je reaktor doplněný o další zařízení (např. retenční nádrž, kalojem, dočišťovací stupeň, lapač tuků apod.).

Každé zařízení, resp. technologická linka je navržena na základě konkrétních podmínek, požadavků zákazníka a projekčních podkladů.

Možné stupně technologické linky

* Mechanické předčištění

-v rámci biologického reaktoru je realizováno česlovýmkošem
-v rámci technologické linky může být realizováno přečerpávací šachtou, česly, resp. česlovýmsítemsmožností manuálního nebo strojového stírá

* Biologické čištění

-tvoří nádrž kompaktního bioreaktoru s vestavbou (denitrifikačním, nitrifikačním a separačním prostorem a aereačními, recirkulačními, příp. dočisťovacími systémy dmychadlovým(i) agregátem(y)

* Terciární dočištění

- je možné zvolit v rámci technologické linky na základě požadavku na nadstandardní výstupní parametry. Forma terciárního dočištění závisí od požadavku na výstupní parametry.Obvykle je tvořené nádrží s potřebnou technologií.

* Elektromotorická instalace

-rozvaděč s ovládacím panelem a napojením strojně-technologických zařízení biologického reaktoru a technologické linky

* Automatické řízení

- může být realizované v různé formě na základě požadavků zákazníka. Nejčastěji je složené z měrného žlabu, ultrazvukové sondy, převodníků, kyslíkové sondy, frekvenčních měničů apod. Využitím technologie ENCELADUS mohou být všechny fáze čistícího procesu trvale pod kontrolou. Řízení ČOV může být realizováno vzdáleně pomocí SWaplikace ENCELADUS .NET, která umožňuje také vzdálené vyčítání a zobrazování stavů ČOVa grafů z dat z připojených čidel.

Nadstavbová technologie ENCELADUS umožňuje automatickou intenzifikaci nebo naopak zpomalení procesu čištění odpadní vody, čímž lze optimalizovat investiční náklady a trvale snížit i provozní náklady.

Technické parametry

Základním zařízením čistírny je aerobní, resp. anaerobní biologický reaktor rozdělený vnitřními příčkami na jednotlivé funkční prostory. V těchto prostorách dochází k postupnému odbourávání biologického znečištění v přitékající odpadní vodě. Biologický reaktor má kruhový nebo obdélníkový půdorys a vyrábí se zmateriálů odolných proti splaškové odpadní vodě (přednostně z polypropylénu).

 

Velikost zdroje

(EO)

Parametr

Hodnoty

prům.

max.

prům.

max.

od 50 do 2000

BSK5

30

60

15

30

CHNSK

135

170

65

85

NL

30

60

15

30

od 2001 do 10 000

BSK5

25

40

10

20

CHNSK

120

170

55

80

NL

25

55

10

20

N-NH4

20 / 30

40 / 40

10 / 15

20 / 20

 

scovnakres_610

 

 

Dodací podmínky

Dodávka a montáž čistíren odpadních vod nad 50 EO se uskutečňuje na základě podepsané smlouvy o dílo mezi investorem a dodavatelem. Garance, termíny a způsob realizace díla, jako i termíny a způsob úhrady, příp. spolupůsobenímezi objednatelem a zhotovitelem jsou předmětemvzájemné dohody.

Technologické parametry

Kvalita vyčištěné vody z biologického reaktoru zatěžovaného standardními odpadními vodami a znečištěním ve smyslu platné legislativy je uvedeno v tabulce níže. V případě požadavků na nižší limitní hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod, či specifické požadavky zákazníka je možné (na základě specifikace zákazníka) doplnit biologický reaktor o potřebná zařízení.


Čistírna typu VH dosahuje vysokou účinnost čistění (až 99%), a to při nízké spotřebě elektrické energie.

Mám zájem - pošlete mi nabídku

  • Střední a velké čistírny odpadních vod
  • Střední a velké čistírny odpadních vod
  • Střední a velké čistírny odpadních vod
  • Střední a velké čistírny odpadních vod
  • Střední a velké čistírny odpadních vod

Certifikáty

Naše zařízení můžete najít i u těchto společností